PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

TED Kayseri Kolejinde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, koşulsuz kabul, saydamlık, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle iş birliği ilkelerini esas alır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik yaptığımız çalışmaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLER

       1.Oryantasyon Çalışmaları

            Öğrencilerin okula uyum sağlamasında ve yönlendirilmesinde rehberlik edilir.

       2.Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar

            Öğrencileri tanımak ve gelişimlerini izlemek amacı ile uygun yöntem ve teknikler kullanılır, çeşitli ölçme araçları hazırlanıp uygulanır ve değerlendirilir.

       3,Sınıf Rehberlik Çalışmaları

  • Kişisel-Sosyal Rehberlik Etkinlikleri

 Okul, öğrencinin sosyalleşebileceği bir ortamdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yakınlaşma, yardımlaşma, iş birliği gibi toplumsal özelliklerin gelişimi için küçük grup etkinlikleri sınıflarda düzenli ve sistemli olarak yapılır.

  • Eğitsel Rehberlik Etkinlikleri

 Tüm öğrenciler eğitsel rehberlik hizmetlerinden destek alabilir, bu yüzden eğitsel rehberlik sınıf rehberliği şeklinde sunulur. Etkili ders çalışma becerileri, zaman yönetimi, plan-program yapma ve uygulama, motivasyon sağlama, sınav kaygısı konularında her yıl program çerçevesinde sınıflarda öğrenciye sunulur.

  • Mesleki Rehberlik Etkinlikleri

             Ortaokul yılları öğrencilerin “meslekleri keşfetme ve araştırma” süreci olarak tanımlanır. Bu zamanda öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma, meslekleri tanıma ve kişisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak kendine uygun mesleği belirlemesine yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanır.

     4. Sınav Sistemine Yönelik Çalışmalar

  1. sınıf düzeyinde LGS’ye yönelik olarak sınav sistemine dair bilgilendirme ile başlayan ve akademik bilginin dışında öğrencinin sınav performansını olumlu etkileyecek becerilerin ve yöntemlerin kazandırılmasını hedefleyen çalışmalardır. LGS sonrası ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimize yönelik doğru yerleştirme yapabilmek adına tercih danışmanlığı uygulanır.

     5.Bireysel ve Grup Görüşmeleri

            Öğrencilerin bireysel, eğitsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak bireysel ve grup etkinlikleri planlanır.

      6. Sosyal-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma, kendini ifade edebilme, empati yapabilme, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme-sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Rehberlik çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen konular çerçevesinde ilerlemektedir.

      7.Sınıf Seviyesine Yönelik Çalışmalar

PDR Birimi olarak kademeler arası paylaşım yapılırken öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Uyum ve oryantasyon sürecinde olan 5.sınıf öğrencilerine ve LGS hazırlık sürecinde olan 8.sınıf öğrencilerine yönelik çalışmalar tek kademe olarak ayrı psikolojik danışmanlar tarafından yürütülür. 6 ve 7.sınıf PDR çalışmaları ise tek psikolojik danışman tarafından birlikte yürütülmektedir.

        8.TED Aidiyet Kulüp Çalışmaları

Türk Eğitim Derneği’nin ve Okulumuzun kuruluş amacı, misyon ve vizyonunu başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza aktarmak, aidiyet duygularını geliştirmek, okulumuzun tarihini, temsil ettiğimiz değerleri, kurucumuz Büyük Önder Atatürk’e duyduğumuz bağlılık ve sevgimizi ifade etmek, TED Kayseri Koleji’nin eğitim-öğretim verilen bir mekandan öte, paylaşılan ortak bir geçmiş, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek olarak algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Aidiyet” çalışmaları yapılmaktadır.

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

1.Veli Bültenleri

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında velilerimizi bilgilendirmek amaçlı veli broşürleri ve bültenleri hazırlanmaktadır.

2. Seminerler

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri doğrultusunda veya ihtiyaç duyulan diğer konularda hem öğrencilerimize hem de velilerimize seminerler yapılmaktadır.

3.Veli Görüşmeleri

Öğrencilerimizin gelişimi hakkında velilerimizle düzenli aralıklarla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Amaç; okul ve aile iş birliğini sağlayıp öğrencinin gelişimine daha fazla fayda sağlamaktır.

 

ÖĞRETMENE YÖNELİK HİZMETLER

1. Bilgilendirme Seminerleri

Önleyici ve gelişimsel rehberlik çalışmaları kapsamında öğretmenlere yönelik öğrencilerin gelişim özelliklerine destek olmak için seminer verilir, çalışma hazırlanır.

 2.Akademik Destek Çalışmaları

Bireysel farklılığı olan öğrenciler için öğretmenlerle iş birliği yapılarak bireyselleştirilmiş eğitimsel ve öğretimsel uyarlamalar yapılmaktadır. Öğretmenlerin ihtiyaç duyan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) hazırlamalarına süreç boyunca müşavirlik yapılır.

  3.Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları

PDR Birimi çerçeve programı doğrultusunda düzey programları hazırlanır, uygulanacak materyaller sınıf öğretmenleriyle paylaşılır. Sınıfların ihtiyaçlarına göre hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenleriyle iş birliği halinde yürütülür. Rehberlik derslerinde kullanılabilecek çeşitli etkinlikler öğretmenler ile paylaşılır.