Değerler; bize özgü, neyin önemli olduğunu gösteren, genel etkileri olan, olayları ve davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin olarak nitelendirmemize yarayan kişisel inançlarımızdır. Nelerden uzak durmamız ve neler yapmamız gerektiğini gösteren, gideceğimiz yönü belirleyen pusulalarımızdır. Nasıl düşündüğümüzü gösteren, olaylara ve durumlara karşı takındığımız tavrı ve sergileyeceğimiz davranışları belirleyen, beynimizdeki en yüksek yargı organlarıdır.
br> Değerler, bireyin düşünce, tutum ve davranışlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkar. Bir toplumun yaşamında, her şey değerlere göre algılanır. Bireyler içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültür değerlerini genellikle benimseyerek, bunları muhakeme etmede ve seçimlerinde birer ölçüt olarak kullanırlar. Böylece daha iyi, daha doğru, daha uygun, daha güzel, daha önemli ve daha adil gibi yargılara varma olanağı bulurlar.

Değerlerin düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır.

Arkadaşlık değerinin düşünce-duygu ve davranış boyutunu bir örnekle ele alırsak;

Düşünce boyutu Arkadaşlık önemlidir. Herkesin bir/birkaç ya da çok arkadaşı olmalıdır. Arkadaşı olmayan yalnız kalır.

Duygu boyutu Arkadaşlarıyla mutlu olur, arkadaşı olmadığı zaman kendini mutsuz ve yalnız hisseder.

Davranış boyutu Aktif yönü: Arkadaş edinmek için iletişim kurar, arkadaşına yardım eder, zaman ayırır, dinler.
Pasif yönü: Arkadaşına vurmaz, kötü söz söylemez. vb.

Değerler canlı organizmalar gibidir. Bireyler ya da toplumlar tarafından seçilirler, bir süre sonra ihtiyaçlar doğrultusunda ve bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemine göre değişirler. Örneğin; gençlerde değerler sıralamasında arkadaşlık, bağımsızlık ve özgürlük gibi değerler önem kazanırken yaşlılık döneminde sağlık, rahat yaşam gibi değerler ön plana çıkabilir.

Son yıllarda medyadan örnek alınan kahramanları taklit etme yoluyla gençlerin okul ve toplum içinde şiddet ve zorbalığa dayanan davranışlar sergiledikleri gözlenmektedir. Gelecek yaşamlarını biçimlendirecek çok önemli kararların alındığı (meslek seçimi gibi) ve kişiliklerinin şekillendiği, kendilerini geleceğe hazırlayacak bilgi ve becerileri edinme dönemindeki gençler için değerleri sorgulamak ve bilinçlenmek çok yönlü bir eğitimsel kazanımdır.

Değerler eğitimi uygulayıcısı; kendisinin de değerler konusunda bir görüş oluşturduğunu unutmamalıdır. Bu nedenle akıldan çıkarmamamız gereken bazı hususlar vardır:

• Değerlerin tek ve ortak bir tanımı yoktur, kişilere göre tanımlar değişebilir.
• Herkesin sahip olduğu değerler birbirinden farklı olabilir.
• Aynı değerlere sahip bireylerin önem ve öncelik sırası farklı olabilir.
• Aynı değer kişilere göre farklı davranışlarla ifade edilebilir.
• Değerler, içinde bulunulan gelişim dönemine ve ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterir.

Bu nedenle değerler eğitiminin amacı:

ÖĞRENCİLERE DEĞER EMPOZE ETMEK DEĞİL,
DEĞERLERİ TANITMAK,
SORGULATMAK VE
ÖĞRENCİLERİN BİLİNÇLENMELERİNİ SAĞLAMAKTIR.

Okulumuzda değerler eğitimi ile ilgili yıl boyunca yapılacak olan faaliyetleri rehberlik servisi koordinesinde sınıf öğretmenlerimiz yapmaktadır.