TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI 2024 - 2025 ÖĞRETİM YILI KAYIT KOŞULLARI

 

ANAOKULU KAYIT

 • TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Anaokulu kayıtlarımız 01 Şubat 2024 Perşembe günü başlayacaktır.
 • Aday öğrencilerimize PDR Birimi tarafından “Öğrenci Tanılama ve Eğitsel Değerlendirme Çalışması” yapılacağı için velilerin Öğrenci İşleri Birimi ile iletişime geçerek randevu almaları ve aday öğrenci ile beraber okula gelmeleri
 • Ana sınıfına 2019 yılında doğan öğrenciler kayıt yaptırabilirler. A n a o k u l u m u z d a  ö ğ r e n i m   g ö r ü p   t e k r a r   a n a   s ı n ı f ı n a   y a z ı l m a k   i s t e y e n   ö ğ r e n c i l e r i m i z i n   k a y ı t l a r ı n ı n   01  –  1 2  Ş u b a t   2 0 2 4   t a r i h l e r i   a r a s ı n d a   y a p ı l m a s ı   g e r e k m e k t e d i r . 12 Şubat 2024  Pazartesi günü saat 17.00' de ana sınıfını tekrar edecek öğrencilerimizin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra ana sınıfına kontenjan açığı kadar dışarıdan öğrenci alınmasına devam edilecektir.
 • Ana sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

Bilgi ve İletişim: Selma BABADAĞI

Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 147-135

E-mail : [email protected]

İLKOKUL 1. SINIFLARA KAYIT

 • sınıflara kayıt önceliği 2023-2024 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerimize (PDR raporu doğrultusunda) aittir. TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulu öğrencilerimizin 1. sınıf kayıtları 01-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulu dışındaki öğrenciler için aday başvuru talepleri 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 00’ye kadar alınacaktır. 1. sınıfta kontenjan açığı oluştuğu takdirde kontenjan açığı kadar öğrenci alımı aşağıda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır:
 1. Öncelik: Okulumuzda halen öğrenim gören kardeşi olanlar,
 2. Öncelik: Okulumuz ortaokul veya lisesinden mezun çocukları,
 3. Öncelik: Okulumuzda görev yapan personel çocukları,
 4. Öncelik: Diğer aday öğrenciler.
 • 2023-2024 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, kontenjan açığından fazla kayıt başvurusu olduğu takdirde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak noter huzurunda çekilecek kura ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler
 • sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

İLKOKUL-ARA SINIFLARA NAKİL VE KAYIT

 • Okulumuz ara sınıflarına il içi nakil başvuruları yıl boyunca alınmaktadır. Nakil kayıt işlemleri ise yaz tatilinde kontenjan dahilinde değerlendirilerek yapılmaktadır. İl dışı nakil başvuruları ve kayıt işlemleri kontenjan dahilinde öğretim yılı süresince değerlendirilerek yapılmaktadır.
 • İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflara nakiller, PDR Birimi tarafından gerçekleştirilen ön görüşme ve başvuru tarihi önceliğine göre kontenjan dâhilinde yapılmaktadır.

Kayıt hakkında ayrıntılı bilgilere okulumuz web sitesinden (https://www.tedkayseri.k12.tr) ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim:

Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 196-155-135

ORTAOKUL 5. SINIFA KAYIT

 • sınıfa kayıt önceliği 2023-2024 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu 4. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere -PDR raporu doğrultusunda- aittir.
 • TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu öğrencilerinin sınıf kayıtları 01-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • 26 Şubat 2024 tarihinde TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa kesin kayıtları tamamlandıktan sonra nakil öğrenci kayıt işlemleri kontenjan dahilinde yapılacaktır.
 • sınıflarda yapılacak öğrenci nakilleri; MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği dikkate alınarak, öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden TED Okullarına Giriş Sınavı ile PDR Birimi ve idari görüşme sonrasında başarı sırası takip edilerek kontenjan dâhilinde gerçekleştirilecektir.
 • Yukarıdaki aşamaların devamında kayıt formları eksiksiz doldurulup KVKK onayı, okul-öğrenci-veli sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrencinin mali kaydı alınmaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki İlk öğretim ve ortaöğretim kurumlarından başvuran öğrencilerin (ilgili yönetmeliğin 3. bölümünde yer alan “Denklik İstenmeyecek ve Denkliği Yapılmayacak Belgeler”

   dışında alan öğrenciler için) denklik işlemleri denklik merkezlerinde ya da e-    Denklik modülü üzerinden gerçekleştirildikten sonra nakil öğrenci alım aşamaları uygulanır.

 

ORTAOKUL-ARA SINIFLARA NAKİL VE KAYIT

 • Ortaokula ara sınıf il içi nakillerle gelecek öğrenci kayıtları yaz tatilleri döneminde değerlendirilerek gerçekleşmektedir. İl dışı nakil başvuruları ve     

kayıt işlemleri kontenjan dahilinde öğretim yılı süresince değerlendirilerek yapılmaktadır.

 • sınıfa, TED Okullarında okuyan öğrenciler dışında nakil öğrenci alınmamaktadır.
 • Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin kaydının gerçekleşmesi için önceki okulunda olumsuz davranışları nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması gerekmektedir.
 • Ara sınıflara yapılacak öğrenci nakilleri; MEB Özel Öğretim Kurumları ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında, okulun türü dikkate alınarak, öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden TED Okullarına Giriş Sınavı ile PDR Birimi ve idari görüşme sonrasında başarı sırası takip edilerek kontenjan dâhilinde gerçekleştirilecektir.
 • Yukarıdaki aşamaların devamında kayıt formları eksiksiz doldurulup KVKK onayı, okul-öğrenci-veli sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrencinin mali kaydı alınmaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından başvuran öğrencilerin (ilgili yönetmeliğin 3. bölümünde yer alan “Denklik İstenmeyecek ve Denkliği Yapılmayacak Belgeler” dışında kalan öğrenciler için) denklik işlemleri denklik merkezlerinde ya da e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirildikten sonra nakil öğrenci alım aşamaları uygulanır.

   Bilgi ve İletişim:

Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 196-155-135

LİSE 9. SINIFA KAYIT VE AKADEMİK BAŞARI BURSU KRİTERLERİ

 • 2024-2025 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi sınıfına kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin (akademik başarı burslu, indirimli veya ücretli) Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı Liselere Geçiş Sınavına (LGS) mutlaka girmeleri gerekmektedir.
 • TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulunda öğrenimini tamamlayan öğrencilerin kayıtları 2024 LGS sonuçlarına göre %50 lik dilime girmeleri, PDR raporu doğrultusunda ve ortaokul öğrenimi süresinde davranış değerlendirme kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması ve puan üstünlüğü esas alınarak kontenjan dâhilinde yapılacaktır. Diğer öğrencilerin kayıtları ise 2024 LGS sonuçlarına göre ve davranış değerlendirme kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması esasına göre %30’luk dilime girmeleri halinde yine yüzdelik dilim üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde yapılacaktır. Kayıt takvimi 2024 LGS sonuçları açıklandıktan sonra okulumuz web sayfasında ilan

LİSE ARA SINIFLARA NAKİL VE KAYIT

 • TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi ara sınıflarına il içi öğrenci nakilleri -PDR raporuna göre- yaz tatillerinde kontenjanlarımız dâhilinde değerlendirilerek sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. İl dışı nakil başvuruları ve kayıt işlemleri kontenjan dahilinde sınav sonuçları ve PDR raporuna göre öğretim yılı süresince değerlendirilerek yapılacaktır.
 • Nakil başvurusunda bulunan öğrencilere davranış değerlendirme kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması ve öğrencinin ders yılı sonu ağırlıklı puan ortalamasının 70.00 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir. Nakil başvuruları “http://www.k12.tr” üzerinden veya Okul Müdürlüğüne şahsen yapılabilir.
 • 11. ve 12. sınıfa, TED Okullarında okuyan öğrenciler dışında nakil öğrenci alınmamaktadır.

Bilgi ve İletişim:

 Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 155-196-135

YEMEK- BESLENME

 • TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları, öğrencilerine sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla ana sınıfları, 1, 2, 3,  ve 4. sınıflarda tabldot uygulaması yapmaktadır. Yemek bedeli okul ücretleriyle birlikte tahsil
 • Okul yemekhanemizde, yemekler yaş gruplarına uygun olarak gıda mühendisimizin gözetiminde kurum personeli tarafından hazırlanmaktadır.
 • Ana sınıfları için yıllık 2 ara öğün ve yemek bedeli 59.000,00 TL +KDV; 1. Sınıflar için yemek ve ara öğün bedeli 54.000,00 TL+ KDV, İlkokul 2,3,4.sınıflar için yıllık yemek bedeli 49.000,00 TL+ KDV’dir. Ortaokul ve lise sınıflarında yemek hizmetinden yararlanmak isteyenler mali kayıt esnasında ücretini ödeyerek yemek hizmetinden yararlanabilirler.
 • 01 Eylül 2024 Tarihinden sonra yemek hizmetinden yararlanmak isteyenler belirlenecek olan günlük yemek ücreti üzerinden ödeme yaparak yararlanabilirler.