Matematik

MATEMATİK

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. (Galileo)

Matematik, esas itibarı ile şekil, sayı ve semboller kullanılarak, zihinsel becerileri geliştirmeyi hedefleyen, eleştirmeye, sorgulamaya ve keşfetmeye değer katan temel derslerden biridir. Derslerimizin öğretimsel hedeflerin başında  öğrencilerimize  matematik okuryazarlığı kazandırabilmek, analitik düşünme, muhakeme ve mantık yeteneklerini geliştirebilmektir.

Atatürk ilkelerini ve devrimlerini benimsemiş, matematiğe karşı ilgili, olumlu ve önyargısız tavır geliştiren, edindiği kazanımlarını günlük hayata aktarabilen, araştırmacı ve herhangi bir öğrenme alanıyla ilgili olarak problem kurabilen ve çözebilen öğrenci yetiştirmek, rehberlik etmek temel varlık sebebimizdir.

Matematik Bölümümüzün öncelikli amacı, gelişmekte olan ülkemizin aydınlık geleceğini oluşturacak öğrencilerimizi problem çözme becerisine sahip, matematiği içselleştirmiş, yazılı ve sözlü iletişimde matematiksel dili kullanabilen, ezberci olmayan, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize: işlem becerisi, matematiksel anlama, problem kurma, problem çözme, analitik düşünme, analiz yapma, eleştirel düşünme, teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirme ve sosyal, kültürel, politik, ekonomik işlerdeki matematiksel ilişkileri kurabilecek alt yapılarının oluşması  için rehberlik etmekteyiz.

Okulumuzda, çağımızın gerektirdiği yeni yöntemleri uygun koşullarda kullanarak geliştirilen ve gerçekleştirilen matematik öğretimi ile her öğrencinin matematiksel gelişimini en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenmektedir.

Bu temel hedef doğrultusunda;

  • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek.
  • Ders içeriklerimiz planlanırken öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlamak.
  • Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntemi takip ederek, yararlı görüldüğü takdirde, hedeflere uygun olarak kullanmak.
  • Matematik öğretiminde “basitten karmaşığa”- “somuttan soyuta” bir yol izlemek ve çalışmalarımızı bu yönde planlamak.
  • Matematik derslerinde konular işlenirken, yöntem ve sınıf içi zenginliği içinde öğrencileri fikir yürütmeleri için teşvik etmek, olası ve çoklu çözümler için çeşitli yöntemler geliştirmek adına öğretmenler olarak sürekli bilgi aktarıcı değil rehber ve mentor konumunda bulunmak.
  • Öğretmenlerin kendi branşlarında veya başka branşlardaki öğretmenler ile çalışımalar yapması suretiyle iş birliğinin gücüyle başarıyı artırmak.
  • Grup halinde yapılan aktivitelerle sınıf içi kişisel farklılıkları eğitsel zenginliklere dönüştürmek.
  • Öğrencilerin düşüncelerini açıklamak zorunda olduğu testler de dâhil olmak üzere çok çeşitli ölçme – değerlendirme stratejileri geliştirilip uygulamak önceliklerimizdir.

Akıl ve Zeka Oyunları

Öğrencilerin özellikle matematik gibi sayısal alanlardaki becerilerini ve başarılarını artırmak için zeka oyunlarından faydalanıyorlar. Zeka oyunlarıyla ilgilenen çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerileri sebebiyle ulusal sınavlarda daha yüksek puanlar elde ediyor. Bütün bu faydaların bilincinde olan TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU öğrencileri için son derece donanımlı bir Akıl & Zeka Oyunları atölyesi hazırlamış, uzman eğitmenleri ile zengin ve geliştirici oyun içeriğiyle, farklı zeka türlerini çalıştırıcı eğitimler vermektedir. Ortaokulumuzun bünyesinde oluşturulan Akıl & Zeka oyunu takımları bulunmaktadır. Bu takımlarımız, il içi ve il dışı turnuvalara katılıp, okulumuzu en güzel şekilde temsil etmektedirler. Ayrıca akıl zeka oyunları öğrenci kulüpleri sayesinde 4 farklı dönemde eğitimler verilip, öğrencilerini hedeflenen düzeyde yetiştirmektedir.

Matematik zümremiz tarafından takip edilen yarışmalar katılmak isteyen tüm öğrencilerimize danışmanlıkları yapılarak ders içi ve ders dışında oluşturulan takımlar ile hazırlıkları noktasında gerekli altyapı çalışmaları ile öğrencilerimizin katılımı sağlanır.

Mated (Ted Kayseri Koleji Matematik Olimpiyatları Takımı)

Okulumuz öğrencileri matematik noktasında uygulanan olimpiyatlara katılmak için oluşturulan MATED grupları ile farklı çalışmalar yaparak alanında uzman eğitmenleri eşliğinde olimpiyatlara hazırlık çalışmaları yapmaktadırlar, ayrıca bu gruplarda çalışmalara katılan öğrenciler farklı düzeyde matematik becerisi geliştirerek matematiğe farklı açılardan bakma ve geliştirme fırsatı bulurlar.

Atatürk

Ansolon