“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. “

                                                                                                                                                    M. Kemal ATATÜRK

Fen grubu dersleriyle öğrencilere içinde bulundukları doğal çevre, doğal olaylar ve bilimsel gelişmelerle ilgili temel kavram, ilke ve genellemelerin yanı sıra bilimsel yöntem ve süreç becerilerine ilişkin davranışlar kazandırılmaya çalışılır. Ayrıca Fen Bilimleri dersi öğrencilerin bilim okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamayı amaçlar. Bilim okuryazarlığı, bilimin doğasını ve bilimsel bilgiyi anlamaktır. Bilim okuryazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrendikleri bilgileri kullanarak daha somut ve akılcı çözüm yolları önerirler. Bu nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Bu amaç doğrultusunda fen grubu derslerinin ayrılmaz bir parçası olan laboratuvar ortamında yapılan deneyler, etkinlikler ve disiplinler arası çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Laboratuvar uygulamalarında yapılan deneyler sayesinde; derslerde öğrenilen teorik bilgiler pratiğe dökülür. Öğrenciler teorik bilgileri somutlaştırır, yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir ve psikomotor becerileri gelişir. Ayrıca laboratuvar çalışmaları, öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme becerisi kazandırmaktadır.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi sayesinde fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla derslere entegre edilip disiplinler arası bir öğrenme sağlanmaktadır. STEM eğitimi, ekonomik olarak ilerlemeyi, bilgi ve bilişim çağını yakalamış yaratıcı, üretken ve 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Buradan yola çıkılarak Fen Bilimleri Bölümü olarak amacımız; öğrencilerde var olan merak duygularını köreltmeden, inovatif düşünen, bilimsel yöntemlerle bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgileri sorgulayan, zorluklarda yılmayan, araştıran ve eleştirel düşünce ile yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip, girişimci ruhlu ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bölüm olarak amaçlarımızı gerçekleştirirken ders içi etkinliklerimizde soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, araştırma- gözlem, deney yapma, proje tasarlama, ters yüz öğrenme, grup çalışmaları gibi farklı öğrenme-öğretme metotlarından yararlanılmaktadır. Öğrencilerimizin öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek ve öğrenme kalıcılığını artırmak için laboratuvar çalışmalarına, deneysel süreçlere ve disiplinler arası ilişki kurmalarına imkân sağlayan STEM etkinliklerine yer verilmektedir. Öğrencilerimizin teknolojik çalışmalarda farkındalıklarını arttırmak ve öğrendikleri bilgileri zihinlerinde somutlaştırmaları adına 4D uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.

Ders dışı etkinliklerimizde ise her yıl mart ayının ikinci haftasında tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin katılımı ile geleneksel “Bilim ve Teknoloji Haftası” etkinlikleri yapılmaktadır. Bu hafta kapsamında farklı disiplinler ile atölye çalışmaları yapılıp birbirinden farklı bilim dolu etkinlikler ve organizasyonlarda öğrencilerimiz keyifle yer almaktadır.

Bu sayede bilimsel bilgiyi günlük yaşam becerilerine aktarmaları için öğrencilerimize fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz üniversite bölüm ziyaretleri ve okul konferans salonunda bilim insanlarıyla söyleşiler ile derslerde öğrendikleri konularını pekiştirmek ve bilimsel detayları öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

Bilim şenliği ile fen bilimleri dersinde öğrenilen konuların daha da pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimizin yıl içinde yaptığı çeşitli tasarım, düzenek ve modelleme çalışmaları sergilenmekte, ayrıca öğrencilerimiz güvenlik kurallarına uyarak gösteri deneyleri yapmaktadırlar. Böylece öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarını diğer öğrencilerimizle paylaşmaları, kendilerini ifade edip ürünlerini sunmaları amaçlanmıştır.

5-8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Derslerde işlenen konuların pekiştirilmesi kapsamında sınıf seviyesine ve konunun özelliğine göre öğretim yılı içinde farklı zaman dilimlerinde bazı öğrenme ve araştırma gezileri düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları;

Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünü

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER)

Kayseri Bilim Merkezi

İzmir Uzay Kampı’dır.

 

Katıldığımız Ulusal ve Uluslararası Turnuva ve Yarışmalar:

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması,

URFODU,

FENBEG,

SCIENCE CUP,

KANGURUFEN,

 

Fen Bilimleri zümresi olarak bu çalışmalar süresince öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar yapabilmesi yolunda onları bilgilendirip desteklemekteyiz. Öğrencilerimiz hayata etkin olarak katılabilmeleri, bilime, kendi öz değerlerine, insanlığa katkıda bulunabilmeleri için yönlendirilmektedir.