image_pdfimage_print

Okul Aile Birliği Yönetmeliği

Kuruluş-Madde 5:

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur.

(2) Birlik, kurulduğu okulun adını alır.

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

Üyelik ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 7 – (1) Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile onsekiz yaşını geçmiş kursiyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine devam eden kişiler birliğin tabii üyesidir.

(2) Yöneticilerin ve öğretmenlerin üyeliği, okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda; velilerin üyeliği, öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi; eğitsel kulüp üyelerinin üyeliği, üyelikten ayrılması; kursiyer, çırak, kalfa ve ustaların üyeliği ise eğitimini tamamlaması hâlinde sona erer. Yönetim kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda, olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

(3) Okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler, yaptırdığı okulun okul aile birliğinin tabii üyesidirler.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL VE LİSE OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİMİZ 
1-      Yavuz ÖZTÜRK Başkan
2-      Öcal SİPAHİ Başkan Yardımcısı
3-      Vedat NALBANTOĞLU Muhasip Üye
4-      Mustafa DOLU Yazman Üye
5-      Umut AYDEMİR Üye
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİMİZ 
1-      Özden KOZANOĞLU Üye
2-      İbrahim DURSUN Üye
3-      Mehtap KIYAK Üye
4-      Suat YILDIRIM Üye
5-      Şevket NALBANT Üye
DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ
1-      Mazhar POLAT Başkan
2-      Bedrana EKREMOĞLU Üye (Ortaokul Öğretmen Temsilcisi)
3-      Nilüfer ÖZTÜRK Üye (Lise Öğretmen Temsilcisi)
DENETİM  KURULU YEDEK ÜYELERİMİZ
1-      Onur ÇELİK Üye
2-      Selma ARSLAN ERDEM Üye (Ortaokul Öğretmen Temsilcisi)
3-      Fatma TÜRKÖZ Üye (Lise Öğretmen Temsilcisi)

Lise Kısmı Okul Aile Birliğine ulaştırmak istediğiniz dilek ve önerileriniz için mail adresi liseoab@tedkayseri.k12.tr
 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİMİZ
1. Mine ERDİNÇ  Başkan
2. Funda ER ORHAN Başkan Yardımcısı
3. İlke YALÇINDAĞ  Sekreter
4. İlay BÜYÜKKİRAZ Sayman
5. Beyza ANDIÇ Üye
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİMİZ
1.Başak TEMİZ
2.Umut AYDEMİR
3.MEHMET DEMİRKAN
4.Yonca MARAŞLI
5.Banu ŞİMŞEK
DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİMİZ
1 . Mustafa ŞAHİN  Başkan
2 . Hilmi DOĞAN  Başkan Yardımcısı
3 . Esra KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ  Üye
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİMİZ
1.Mine ÖZTÜRK
2. Remzi EROĞLU

İlköğretim Kısmı Okul Aile Birliğine ulaştırmak istediğiniz dilek ve önerileriniz için mail adresi ilkogretimoab@tedkayseri.k12.tr